Audyt prawny by Syty
Adwokaci – due diligence
nieruchomości inwestycyjnej

dlaczego my?

Obrót nieruchomościami to dziedzina, w której kancelaria Syty Adwokaci posiada kilkunastoletnie doświadczenie. Wiemy, z jakimi problemami praktycznymi mierzą się inwestorzy dokonujący zakupu nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie ich kapitału. Mamy sprawdzone know-how i korzystamy z niego, zabezpieczając interes naszych Klientów przy zawieraniu umów, których przedmiotem jest nabycie nieruchomości lub praw do niej. Wiemy jak uniknąć problemów dotyczących kwestionowania stanu własnościowego tzw. nieruchomości trudnych.

Przygotowując audyt prawny nie ograniczamy się do informacji możliwych do ustalenia na podstawie ogólnodostępnych źródeł i baz danych. Określamy jakie dokumenty trzeba uzyskać i przygotować. Wskazujemy na zakres oświadczeń, jakie są konieczne dla zwiększenia bezpieczeństwa dokonywanej transakcji. Prowadzimy za rękę na poziomie działań, jakie należy podjąć w celu optymalizacji ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości.
Nasza usługa to nie tylko obrazki i atrakcyjna szata graficzna. Audyt prawny, jaki oferujemy naszym Klientom to rzetelny dokument, na podstawie którego można wyciągać wnioski i podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące inwestycji środków pieniężnych w zakup nieruchomości.

Co otrzymujesz w ramach audytu?

Usługa kancelarii obejmuje sporządzenie dokumentu w postaci audytu prawnego, który zawiera kompleksową ocenę stanu prawnego nieruchomości nabywanej na cele inwestycyjne.

Na podstawie wskazanego dokumentu przyszły nabywca nieruchomości ma możliwość określić:

 • jaki jest stan prawny nieruchomości
 • jakie są ryzyka związane z jej nabyciem
 • jakie działania można i warto podjąć 
w celu minimalizacji ryzyka transakcyjnego

Co obejmuje audyt prawny?

Audyt prawny przygotowywany przez kancelarię Syty Adwokaci to dokument o ustandaryzowanej formie obejmujący swoim zakresem opis stanu istniejącego, informacje o konsekwencjach widniejących obciążeń nieruchomości, informacje o zakresie ryzyk związanych z dokonaniem transakcji oraz wnioski wynikające z analizy określonych przez kancelarię dokumentów dodatkowych.

Dokument ten pozwala na:

 • uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat istniejącego stanu prawnego nieruchomości;
 • wskazania co z niego wynika;
 • zapoznania się z zakresem ryzyk związanych z dokonaniem transakcji dotyczącej nieruchomości;
 • uzyskanie rekomendacji dotyczących planowanej inwestycji w nieruchomość;
 • podejmowanie odpowiedzialnych decyzji dotyczących zakupu nieruchomości inwestycyjnej.

W jakim celu przeprowadza się audyt prawny?

Audyt prawny przeprowadza się w celu dokonania transakcji dotyczącej nieruchomości w warunkach, w których jej stan prawny i wynikające z niego konsekwencje są znane inwestorowi. Uzyskanie rzetelnego audytu prawnego ma na celu dokonanie zakupu nieruchomości w warunkach kontrolowanego ryzyka i uniknięcie ryzyka związanego z inwestycją środków finansowych posiadających dla inwestora wielokrotnie strategiczne znaczenie.

Kto może przeprowadzić audyt prawny?

Co do zasady sporządzenia audytu prawnego nieruchomości może podjąć się każdy podmiot. Żaden akt prawny nie wprowadza ograniczeń w przedmiocie tego, kto mógłby przeprowadzić rozpoznanie stanu prawnego nieruchomości i płynące z tego konsekwencje. Należy jednak pamiętać, że audyt prawny nieruchomości nie ma jednej, ustandaryzowanej formy. Zamawiając tego rodzaju dokument osoba zainteresowana jego uzyskaniem może otrzymać bardzo różne produkty i każdy z nich może zostać nazwany audytem prawnym. Nawet wtedy, kiedy 80% wskazanego dokumenty to zrzuty i zdjęcia z ogólnie dostępnych portali i rejestrów. Uzyskując audyt prawny warto upewnić się, czy otrzymamy dokument, na podstawie którego inwestor będzie miał możliwość podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące inwestycji posiadanych środków w nieruchomość. Warto również mieć świadomość, że audyt prawny przygotowany przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania określonego zawodu prawniczego (adwokat, radca prawny) wiąże się z tym, że  posiadają one obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Czy audyt jest obowiązkowy?

Przeprowadzenie audytu prawnego przed dokonaniem transakcji dotyczącej nieruchomości nie jest obowiązkiem wynikającym z żadnego aktu prawnego. Praktyka obrotu pokazuje jednak, że coraz częściej uzyskanie pozytywnego wyniku audytu prawnego jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej praw na nieruchomości określonym przez same strony transakcji.

Kiedy warto przeprowadzić audyt prawny?

Audyt prawny nieruchomości warto przeprowadzić w szczególności w następujących przypadkach:

 • planowana transakcja dotycząca nabycia tzw. nieruchomości trudnej;
 • chęć zainwestowania znaczących środków pieniężnych w zakup nieruchomości inwestycyjnej;
 • brak wiedzy prawnej po stronie inwestora lub zbywcy w kontekście planowanych czynności dotyczących nieruchomości;
 • chęć zagwarantowania sobie bezpieczeństwa planowanej lub dokonywanej transakcji i przeprowadzenia jej w warunkach kontrolowanego ryzyka.

Ile czasu potrzeba na przeprowadzenie audytu prawnego?

Czas przygotowania Audytu prawnego różni się i zależy od kilku czynników takich jak:

 • tempo dostarczenia wskazanej przez kancelarię dokumentacji i informacji niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnego Audytu prawnego nieruchomości;
 • czas potrzebny na uzyskanie dokumentów i informacji od ewentualnych organów lub instytucji, koniecznych do przygotowania rzetelnego audytu prawnego nieruchomości;
 • sprawność komunikacji na linii kancelaria – Klient.

W praktyce, czas potrzebny do przygotowania audytu prawnego wynosi najczęściej od kilku tygodni do miesiąca-dwóch.