Audyt prawny by Syty
Adwokaci – due diligence
nieruchomości inwestycyjnej

Oferta

Usługa kancelarii obejmuje sporządzenie dokumentu w postaci audytu prawnego, który zawiera kompleksową ocenę stanu prawnego nieruchomości nabywanej na cele inwestycyjne. Na podstawie wskazanego dokumentu przyszły nabywca nieruchomości ma możliwość określić:
· jaki jest stan prawny nieruchomości;
· jakie są ryzyka związane z jej nabyciem;

Usługa kancelarii obejmuje sporządzenie dokumentu w postaci audytu prawnego, który zawiera kompleksową ocenę stanu prawnego nieruchomości nabywanej na cele inwestycyjne. Na podstawie wskazanego dokumentu przyszły nabywca nieruchomości ma możliwość

jakie działania można i warto podjąć w celu minimalizacji ryzyka transakcyjnego.

Kim jesteśmy

Audyt prawny to nowa, wyspecjalizowana usługa kancelarii Syty Adwokaci ukierunkowana na dokonywanie oceny stanu prawnego nieruchomości. Jej celem jest umożliwienie nabywcy przeprowadzenia bezpiecznej transakcji dotyczącej nieruchomości, w warunkach znanego i kontrolowanego ryzyka.

Audyt prawny to nowa, wyspecjalizowana usługa kancelarii Syty Adwokaci ukierunkowana na dokonywanie oceny stanu prawnego nieruchomości. Jej celem jest umożliwienie nabywcy przeprowadzenia bezpiecznej transakcji dotyczącej nieruchomości, w warunkach znanego i kontrolowanego ryzyka

Blog

01 05

Samowolna zmiana zagospodarowania terenu i jakie są jej konsekwencje?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym instrumentem kształtowania przestrzeni gminnej przez organy samorządu terytorialnego. W momencie, gdy na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podmiot, który chce rozpocząć na nim budowę lub inne działania budowlane albo zmienić sposób zagospodarowania terenu, może zwrócić się do organu administracji o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże, co w sytuacji, gdy właściciel, choćby nieświadomie, dokona zmiany zagospodarowania terenu, która jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu lub bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy? Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie takich sytuacji oraz ich konsekwencji.

czytaj

Opłata planistyczna oraz opłaty adiacenckie w ujęciu przekrojowym

Opłata planistyczna oraz opłaty adiacenckie związane są ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym czynnikami wskazanymi w odpowiednich przepisach. Jeżeli na skutek ustawowo wskazanego zdarzenia, nastąpi wzrost wartości nieruchomości, organ administracji może zobowiązać właściciela lub użytkownika wieczystego do uiszczenia opłaty. W jakich sytuacjach właściciel może zostać obciążony opłatą, jaka jest jej wysokość oraz czy można się od niej uchylić? Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i omówienie poszczególnych opłat, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień zobowiązanego właściciela.

czytaj

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – co może stanowić podstawę do stwierdzenie nieważności umowy?

Niedochowanie procedurom lub ograniczeniom wynikającym z ustawy powoduje niezwykle dolegliwą sankcję w postaci nieważności umowy.

czytaj

Kupujesz nieruchomość? Sprawdź czy istnieją przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o jej zasiedzenie

Brak podstaw do zasiedzenia nieruchomości jest zatem istotnym elementem due diligence nieruchomości, który powinien być uwzględniony podczas procesu badania przed jej zakupem lub planowaną inwestycją.

czytaj

Wynik audytu prawnego nieruchomości jako warunek kupna nieruchomości

Przeprowadzenie audytu ma na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości. Stanowi on zabezpieczenie interesu potencjalnego nabywcy przed inwestycją w nieruchomość, na której realizacja biznesplanu inwestora okaże się niemożliwa lub nieopłacalna.

czytaj