Audyt prawny by Syty
Adwokaci – due diligence
nieruchomości inwestycyjnej

Oferta

Usługa kancelarii obejmuje sporządzenie dokumentu w postaci audytu prawnego, który zawiera kompleksową ocenę stanu prawnego nieruchomości nabywanej na cele inwestycyjne. Na podstawie wskazanego dokumentu przyszły nabywca nieruchomości ma możliwość określić:

  • jaki jest stan prawny nieruchomości;
  • jakie są ryzyka związane z jej nabyciem;
  • jakie działania można i warto podjąć w celu minimalizacji ryzyka transakcyjnego.

Czym jest audyt prawny?

Audyt prawny to nowa, wyspecjalizowana usługa kancelarii Syty Adwokaci ukierunkowana na dokonywanie oceny stanu prawnego nieruchomości. Jej celem jest umożliwienie nabywcy przeprowadzenia bezpiecznej transakcji dotyczącej nieruchomości, w warunkach znanego i kontrolowanego ryzyka.

Blog

01 08

Nieruchomość należąca uprzednio do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – czy istnieje potencjalne ryzyko zwrotu

Kościół Ewangelicko-Augsburski (w skrócie: KEA), zwany również Kościołem Luterańskim stanowi prawdopodobnie najstarszą i największą instytucją religijną wyznania protestanckiego w Polsce. Składały się na niego parafie augsburskie oraz parafie luterańskie. Niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby i powierzchni łącznej nieruchomości, które znajdowały się w posiadaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach przyłączonych do Polski po wojnie. Szacuje się jednak, że przed wybuchem II Wojny Światowej parafie luterańskie dysponowały dziesiątkami tysięcy hektarów użytków rolnych i leśnych, nieruchomości sakralnych oraz świeckich.

czytaj

Audyt prawny (due diligence) – czym jest i jakie są jego rodzaje

W skrócie audyt prawny (nazywany również due dilligence) to szczegółowa analiza dokonywana pod kątem prawnym. Może ona zostać przeprowadzony w celu oceny firmy, transakcji, nieruchomości czy sytuacji prawnej danego podmiotu i dostarcza informacji na temat ryzyk i zagrożeń, jakie się z nimi wiążą. Ma ona na celu zapewnienie transparentności jego przedmiotu, poprawę bezpieczeństwa transakcji i ocenę jej rentowności. Stanowi kluczowe narzędzie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

czytaj

Podział nieruchomości przez użytkownika wieczystego

Z uwagi na okoliczność, iż znaczna liczba zamierzeń inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć deweloperskich jest realizowana na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, stanowiącym własność Skarbu Państwa lub gminy, niejednokrotnie powstaje wątpliwość jak duży zakres uprawnień posiada użytkownik wieczysty w przypadku potrzeby lub konieczności dokonania podziału nieruchomości, na przykład w celu uzyskania mniejszych działek dedykowanych pod dany etap planowanej inwestycji lub przyszłego zbycia wydzielonej działki jako odrębnej nieruchomości.

czytaj

Samowolna zmiana zagospodarowania terenu i jakie są jej konsekwencje?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym instrumentem kształtowania przestrzeni gminnej przez organy samorządu terytorialnego. W momencie, gdy na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podmiot, który chce rozpocząć na nim budowę lub inne działania budowlane albo zmienić sposób zagospodarowania terenu, może zwrócić się do organu administracji o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże, co w sytuacji, gdy właściciel, choćby nieświadomie, dokona zmiany zagospodarowania terenu, która jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu lub bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy? Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie takich sytuacji oraz ich konsekwencji.

czytaj

Opłata planistyczna oraz opłaty adiacenckie w ujęciu przekrojowym

Opłata planistyczna oraz opłaty adiacenckie związane są ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym czynnikami wskazanymi w odpowiednich przepisach. Jeżeli na skutek ustawowo wskazanego zdarzenia, nastąpi wzrost wartości nieruchomości, organ administracji może zobowiązać właściciela lub użytkownika wieczystego do uiszczenia opłaty. W jakich sytuacjach właściciel może zostać obciążony opłatą, jaka jest jej wysokość oraz czy można się od niej uchylić? Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i omówienie poszczególnych opłat, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień zobowiązanego właściciela.

czytaj

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – co może stanowić podstawę do stwierdzenie nieważności umowy?

Niedochowanie procedurom lub ograniczeniom wynikającym z ustawy powoduje niezwykle dolegliwą sankcję w postaci nieważności umowy.

czytaj